Returfil

ALLMÄNNA VILLKOR


Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Returfil HB, org. nr. 969795-3157 (”Returfil HB”) och Användare av Tjänsten.

1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

1.1. Returfil HBs tjänst (”Tjänsten”) består i att kunden (”Användaren”) beställer vässning av begagnade metallfilar till företaget, antingen genom att Returfil eller Postnord hämtar filarna hos Användaren eller att Användaren skickar in sina filar i ”Returfils emballage”. Användaren har även möjlighet att på egen hand lämna in sina filar personligen till Returfil. Användaren väljer antalet filar i sin beställning via hemsidan  (www.returfil.se/bestallning), rekommenderat antal filar per beställning är 10 stycken, valfritt.


1.2. Tjänsten består i att en Användare gör sin beställning på hemsidan till företaget Returfil (enligt definition nedan), för att därefter beroende på vikt (antal filar) få korrekt emballage med fraktsedel där Postnord hämtar paketet och skickar det till Returfil HB:s verkstad där dessa behandlas/vässas professionellt. Returfil debiterar Användaren efter beställningen för utförd tjänst och frakt.


1.3. Behovet av att behandla/vässa en fil beror på typ av fil, huggning och kvalitet på materialet, hur ofta de används, vad de används till samt hur de underhålls och därför kan Användare själv, vid beställning av Tjänsten, välja med vilket tidsintervall denne önskar nyttja Tjänsten eller om Användaren endast önskar nyttja tjänsten vid ett tillfälle (engångsbehandling). Exakt när Användaren väljer att behandla/vässa sina filar avgör Användaren själv. Returfil kan utforma ett anpassat "abonnemang" / avtal gällande en given period där exempelvis x antal filar och önskat tidsintervall, plats/adress, specifik veckodag och tidpunk, för hämtning och behandling/vässning anges. 


1.4. Returfil HB fakturerar Användaren först efter utförd Tjänst/vässning och att filarna returnerats till Användaren.


2. Returfil

2.1. Det material som Returfil HB tillhandahåller i samband med Tjänsten omfattar

emballage att lägga filarna i, fraktsedel samt instruktioner för användande av materialet (”Returfil”). Detta material är anpassat efter de föremål som Returfil HB behandla/vässar och de går att anpassa till olika typer av föremål och även föremåls olika storlek.Handtag på filar skall Användaren montera av/ta bort före dem skickas till Returfil.


2.2. Användaren skall använda det emballage och fraktsedel som skickas från Returfil, inget annat.

Om Användare anmäler behov av ett större Returfil senare än inom angivna fjorton (14) dagar

äger Returfil HB rätt att fakturera en avgift om hundra femtio (150) kronor för utskick av ett nytt

Returfil.


2.3. Om Användare har förlorat något av det av Returfil HB tillhandahållna emballaget ska detta

anmälas via e-post på info@returfil.se. Returfil HB kommer då att tillhandahålla ett nytt

Returfil emballage i enligt med de uppgifter som Användaren angav vid den ursprungliga beställningen. Returfil HB äger rätt att fakturera en avgift om hundrafemtio (150) kronor för att tillhandahålla sådant nytt emballage och fraktsedel.


2.4. Om emballaget från Returfilet är skadat eller kan antas vara defekta ska det inte användas. Användande av skadat material kan leda till personskada i samband med leverans eller att föremål försvinner under transporten. Det är avsändaren som ansvarar för att kontrollera materialet för defekter. Exempel på skador på materialet kan vara om Användare själv stuckit hål hål på emballaget vid införsel av filar, om limningar eller svetsningar på emballage har släppt, eller om tejpen på emballaget inte fäster i erforderlig utsträckning.


2.5. Användare ska alltid kontakta Returfil HB för konsultation om Användaren misstänker att något

material är defekt eller saknas. Om anmälan om defekt eller skadat material sker inom fjorton

(14) dagar från beställningen, eller mottagandet av utskick av Returfil enligt abonnemang

tillhandahåller Returfil HB kostnadsfritt nytt material. Om sådan anmälan sker senare än inom

angivna fjorton (14) dagar förbehåller sig Returfil HB rätten att debitera en avgift om hundrafemtio

(150) kronor för det nya materialet.


2.6. Returfil HB åtar sig inte under några omständigheter som helst att ansvara för skador som

uppstår i samband med användande av defekt eller på egen hand justerat material. Ansvar för

sådana skador åligger alltid Användare.


2.7. Om Användare efter beställning eller i samband med utskick av faktura inte mottagit sitt

Returfil eller om något av det tillhörande materialet saknas ska Användaren anmäla detta till

Returfil HB via e-post på info@returfil.se senast inom fjorton (14) dagar efter genomförd

beställning. Om sådan anmälan sker inom angivna fjorton (14) dagar skickas ett nytt Returfil

utan extra kostnad. Om sådan anmälan sker senare än inom angivna fjorton (14) dagar äger

Returfil HB rätt att fakturera en avgift om hundrafemtio (150) kronor för att skicka ett nytt Returfil.


3. RETURFILS ÅTAGANDEN

3.1. Returfil HB ska tillhandahålla förpackningsmaterial/emballage och fraktsedel vid senare valfritt tillfälle en behandling/vässning för företagskunder samt sälja produkter av hög kvalité.


3.2. Returfil HB ska säkerställa att Användare tillhandahålls Returfil och tillhörande emballaget

enligt det antal som angavs vid ursprungsbeställningen.


3.3. Returfil HB ska sedvanligen returnera Användares föremål inom tio (10) arbetsdagar från det

att Returfil HB mottagit föremålen. Returfil HB förbehåller sig dock rätten att det i

undantagsfall kan ta längre tid. Returfil HB:s målsättning är att det aldrig ska ta längre tid än

tjugo (20) arbetsdagar från det att föremålen mottagits till dess att de returneras till Användaren.


3.4. Returfil HB ansvarar inte för förseningar som ligger utanför Returfil HBs kontroll. Sådana

förseningar kan exempelvis föranledas av, men begränsas inte till, Postens hantering av

Returfil. De tider som baseras på de val Användaren gör vid beställning är cirkatider för

postgången! Exempelvis anges 3-4 vardagar + ev. helg som normal leveranstid för valet

”Standardfrakt” vid beställning (B-post). Returfil HB ersätter eller kompenserar inte Användaren för någon försening i postgången då sådant kan inträffa.


3.5. Returfil HB ansvarar inte för om Posten/brevbäraren, av vilken anledning det än må vara, väljer

att inte leverera Returfils emballage i Användares brevlåda utan i stället aviserar för uthämtning vilket ligger utanför Returfil HBs kontroll. I den händelse att Användare inte hämtar ut sitt Returfil, varpå detta returneras till Returfil HB, äger Returfil HB rätt att fakturera Användare med en ny

kostnad om hundrafemtio kronor (150) kronor för att ånyo skicka Returfil till Användare.


4. ANVÄNDARES (FÖRETAGARENS) ÅTAGANDEN

4.1. Användare åtar sig att skicka filar och föremål i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av Retufil vilka anges på hemsidan och kan anges i samband med utskick av emballage och fraktsedel från Returfil samt information som från tid till annan tillhandahålls på www.returfil.se.

Alla beställningar sker digital via Retufrils hemsida och angivna order- & beställningsformulär. Användaren fyller i dem uppgifter som efterfrågas i beställningsformuläret exempelvis företagsuppgifter, adress och kontaktinformation mm.


4.2. Användare åtar sig att säkerställa att samtliga filar och föremål som skickas till Returfil HB är hela och inte deformerade samt att handtagen är bortttagna från filen/filarna. Om filar och föremål som inkommer inte uppfyller detta krav äger Returfil HB rätt att avböja behandlling/vässning och skall informera Användare om detta samt förbehåller sig rätten att fakturera en avgift om hundra femtio (150) kronor för att montera av handtag.


4.3. Användare ska vid beställning av Tjänsten tillhandahålla information om vilket antal filar Användare önskar nyttja Tjänsten för samt vid hur många tillfällen per år Användaren önskar nyttja Tjänsten eller om det endast avser ett tillfälle - en engångsbehandling eller val av abonnemang.


4.4. Det åligger Användare att säkerställa att Returfil HB har korrekt information om Användarens

adress. Om Användare angivit felaktiga adressuppgifter vid beställning, har begärt

eftersändning eller har flyttat och detta resulterar i att Returfil returneras till Returfil HB

förbehåller sig Returfil HB rätten att fakturera en avgift om hundra femtio (150) kronor för att ånyo

skicka ut Returfilet till Användaren. Detta gäller oavsett om det är fråga om Användares första

Returfil, utskick av Returfil enligt abonnemang eller ett extra inskick och engångsbehandling.

Användaren har alltid rätt att begära ut de uppgifter Returfil HB sparar (för vidare avsnitt, se

rubrik GDPR nedan).


4.5. Användare ska alltid säkerställa att föremål som skickas till Returfil HB skickas i Returfil och

med emballaget av rätt storlek, att handtagen är borttagna eller anpassade därtill och därmed säkerställa att transport av föremålet sker på ett för alla inblandade parter säkert och korrekt sätt. Om så inte sker och Returfil HB därmed mottar filar och föremål i emballaget som exempelvis felaktigt klippts till eller av annan orsak kan innebära någon typ av skada vid transport förbehåller sig Returfil HB rätten att returnera föremålet i större eller nya emballaget och därmed säkrare material och fakturera Användaren för denna extra kostnad med ett belopp om hundra (100) kronor.


4.6. Användare ska vid osäkerhet om hur paketering av filar eller saknar fraktsedel ska ske kontakta Returfil HB via e-post på info@returfil.se varvid Returfil HB kan ge skriftligt besked därom. Sådant besked kan även innebära att Returfil HB ger sitt medgivande till att paketering sker på annat vis än

vad som finns angivet i punkt 4.5 ovan.


4.7. Användarens Returfil skickas för det mesta ut inom 3-4 vardagar. Vid hög belastning kan

Returfil avvakta med att skicka ut nya beställningar och förnyelser i upp till 5 arbetsdagar innan

de skickas ut. Om Returfilet inte dyker upp inom tio (14) dagar ska Användaren meddela detta

till Returfil HB via mail på info@returfil.se.


5. Behandling/vässning

5.1. Returfil HB:s verkstad tillhandahåller en Tjänst av professionell karaktär vilket innebär att fIilar och avsedda föremål behandlas/vässas på ett speciellt sätt. Returfil HB förbehåller sig rätten i att själva bedöma hur filen ska behandlas/vässas för att kunna returneras på bästa sätt enligt vår erfarenhet och kunskap. I det fall Användare skickar filar som är deformerade eller på annat sätt är ovanligt slitna så förbehåller Returfil sig rätten att avböja behandlning/vässning och meddelar Användaren detta.


5.2. Returfil HB behandlar/vässar filar på det sätt som ger bäst resultat beroende på typ och kvalitet av filen.


5.3. Returfil HB saknar möjlighet att känna till filens och föremålens skick när de skickas in eller hur de behandlas av Användaren eller under frakten vid retur. Därav utgår ingen ersättning vid deformation eller andra skador som Användaren påstår har uppstått under transport eller hos Returfil HB.


5.4. Böjda filar eller på annat sätt deformerade filar och föremål försöker vi räta ut i den mån det är möjligt. Returfil HB ansvarar ej eller ersätter inte Användaren för skador på föremålet som uppkommer genom försök till reparation.


5.5 Om Användaren inte har tagit av handtaget på filen förbehåller sig Retufril rätten att fakturera en avgift om hundra femtio (150) kronor per fil för att montera av handtag. Användaren underrättas dock före.


5.6. Om Användare har önskemål gällande hur filen ska behandla/vässas ska detta klargöras innan

föremålen sänds till Returfil HB:s verkstad. Sådant önskemål ska skickas via mail till info@returfil.se och bekräftas av Returfil HB före föremålet skickas in. Utan bekräftelse anses dessa särskilda önskemål inte ha kommit Returfil HB tillhanda och föremålet behandla/vässas så som övriga föremål normalt behandla/vässas där behandla/vässaren gör en bedömning kring vad hen anser vara bäst. Detta meddelande ska ange vilka specifika önskemål Användaren har och referens till vilket föremål det är fråga om, emballagetet för detta föremål ska även märkas så att det tydligt framgår att särskilda önskemål finns. ”Se mail från mig” är ett bra och tydligt sätt att märka upp emballagetet. Lägg ej med någon lapp då sådan är lätt att missa om det ligger kvar oläst när föremålen behandla/vässas. Meddelandet ska även inkludera kontaktinformation till Användaren i form av ett mobilnummer och/eller e-postadress.


6. Abonnemang (valfritt)

6.1. Abonnemanget avseende Tjänsten utformas specifikt utifrån Användarens behov och önskemål och gäller tillsvidare och förnyas därför löpande tills Användare säger upp abonnemanget eller om det inte tydligt framgår i avtalet och abonnemangsformen. Förnyelse av abonnemanget sker automatiskt med ett visst fast månadsintervall räknat från beställningstillfället, förnyelsetillfället eller om Användaren själv vid tidigare tidpunkt valt nytt förnyelsedatum. Om Användaren väntar med att skicka in ett Returfil och nästkommande därmed riskerar att komma för tätt inpå äger Användare rätt att justera nästkommande Returfil med upp till 12 månader. Detta ska då meddelas före det att nästkommande Returfil skickas ut. Det ska meddelas via mail (info@returfil.se) samt bekräftas via mail av Returfil HB för att justeringen ska anses vara genomförd.


6.2. Användare som önskar förändra sitt abonnemang till att omfatta ett annat antal Tillfällen eller

föremål kan meddela Returfil HB därom via e-post till info@returfil.se. Meddelande om förändrat antal Tillfällen eller föremål ska meddelas Returfil HB innan det att ett nytt Returfil har skickats till Användaren. Användare som väljer att förändra antal Tillfällen per år kommer framgent att faktureras det pris som gäller för det nya antalet Tillfällen enligt vid var tid gällande prislista som återfinns på till företagetsidan.


7. Engångsbehandlning

7.1. Användare kan vid beställning av Tjänsten välja att enbart erhålla en engångsbehandling vilket

innebär att Användare inte förbinder sig till något abonnemang utan enbart förbinder sig att

nyttja Tjänsten vid ett tillfälle.


8. EXTRA INSKICK (utöver det antal som framgår och innefattas av ett abonnemang)

8.1. Användare som valt abonnemang kan utanför detta ordinarie abonnemang göra så kallade

extra inskick för behandling. Detta innebär att Användare ges möjlighet att vid extra tillfälle utöver vad som gäller enligt grundabonnemanget skicka föremål till Returfil HB för nyttjande av Tjänsten till

samma styckepriser som Användaren hade haft vid en vanlig förnyelse. Extra inskick måste dock ske i Retufrils emballage med fraktsedel.


8.2. Eventuella kampanjer och rabatter som erhållits vid tecknande av abonnemang gäller ej vid

extra inskick såvitt inte annat uttryckligen framgår av erbjudandet.


9. BEGRÄNSNING AV TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

9.1. Returfil HB förbehåller sig en rätt att inte genomföra Tjänsten avseende filar och föremål som inte går att behandla/vässa på det sätt som Retufil avse. Otillåtna filar eller föremål bör vid osäkerhet kontrolleras med Returfil HB. Detta gör Användaren då genom att skicka in en bild på föremålet till info@returfil.se som

därefter bekräftar om föremålet kan behandlas/vässas eller ej. Först efter sådan mailbekräftelse ska Användaren genomföra beställningen för att undvika extrakostnader.


9.2. Returfil HB förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra vilka föremål som omfattas av begreppet

”Otillåtna filar och föremål”.


9.3. Om föremål som enligt Returfil HB omfattas av begreppet Otillåtna filar och föremål skickas till

Returfil HB för tillhandahållande av Tjänsten, kommer dessa föremål att returneras till Användaren utan att Tjänsten utförs.


9.4. Utöver filar och föremål som är att anse som ”Otillåtna filar och föremål” förbehåller sig Returfil HB även rätten att inte utföra Tjänsten för filar som inte finns prissatta i för var tid gällande prislista.

Användare som önskar nyttja Tjänsten för filar som inte finns prissatt kan kontakta Returfil

HB skriftligen via e-post till info@returfil.se med förfrågan om aktuell fil.


9.5. Användare kan vid osäkerhet angående huruvida Tjänsten kan tillhandahållas för vissa filar kontakta Returfil HB via e-post på info@returfil.se och tillhandahålla bilder och beskrivning om filen

varpå Returfil HB gör en bedömning av filen och därefter ger Användaren skriftligt besked

om huruvida Tjänsten kan tillhandahållas för filen.


RETUR AV FEL FIL OCH FÖREMÅL

10. Om Användare vid retur av filar och föremål från Returfil HB av någon anledning skulle återfå fel fil ska Användaren omedelbart kontakta Returfil HB via e-post på info@returfil.se


10.1. De felaktiga filerna ska utan dröjsmål, men senast inom tio (10) arbetsdagar returneras till

Returfil HB genom REK-försändelse. Returfil HB ska förse Användaren med relevant antal

Returfil, emballaget och svarspostklistermärke med REK. Användaren åtar sig i sådant fall att

spara postens inlämningskvitto.


10.2. Om Användaren inte returnerar sådana felaktigt utskickade föremål senast inom fem (5)

arbetsdagar efter det att kontakt mellan Returfil HB och Användaren och ett nytt emballage har skickats till Användaren äger Returfil HB rätt att debitera Användaren med belopp motsvarande nyanskaffningsvärde för föremålen för att ersätta den Användare vars föremål Användaren mottagit.


10.3. Om Användare på detta vis mottar fel filar och agerar i enlighet med ovan punkter åtar sig Returfil HB att stå för samtliga kostnader för att återsända föremålen samt för kostnaderna för Användarens egna filar. Det vill säga Användaren behöver inte betala för tillhandahållandet av Tjänsten för de egna filarna.


11. PRISER

11.1. De priser som gäller för Användare är de som framgår av vid var tid gällande prislista på

www.returfil.se. Notera att eventuella rabatter och kampanjer gäller första behandlingen om annat inte uttryckligen erbjuds eller skrivs. Det pris som Användare betalar vid ett andra Tillfälle kan därmed skilja sig från det pris som gällde vid det första Tillfället.


11.2. Returfil HB förbehåller sig rätten att kunna justera angivna priser och de tidsintervaller som

tillämpas under Användares abonnemangsperiod utan att meddela Användaren i förväg. Returfil HB:s rätt att justera priset begränsas till justering med upp till och med 15 % från varje kalenderårs eventuellt uppdaterade prislista. Om priset för behandlingen justeras med mer än angivna 15 % äger Användare rätt att med omedelbar verkan avsluta pågående abonnemang. Denna rätt måste åberopas senast inom fjorton (14) arbetsdagar efter det att Användaren har mottagit den faktura där prisjusteringen framgår, annars går Användares rätt att avbryta abonnemanget med omedelbar verkan förlorad och ordinarie uppsägningstid gäller därefter.


12. KAMPANJER

12.1. Eventuella kampanjkoder kan enbart utnyttjas en gång per företag och adress under en ettårs (1) period.


12.2. En kampanjkod gäller, om inte annat uttryckligen anges, vid första tillfället då Användare nyttjar

Tjänsten, det vill säga inte vid kommande utskick av Returfil enligt abonnemang och aldrig vid

extra inskick om inte annat kommit överens skriftligen.


13. UPPSÄGNING AV abonnemang & ÅNGERRÄTT

13.1. Ett abonnemang löper tills vidare med en uppsägningstid om 1 månad normalt sett om inte perioden är skriftligt angiven i abonnemangsavtalet.


13.2. Användare förbinder sig att erlägga betalning för det faktiska antal Tillfällen som Användaren

nyttjat oavsett vilket antal Tillfällen Användaren valt för sitt abonnemang om det avslutas i förtid

innan det minimala antalet Returfil nyttjats. Det vill säga att Användare som valt ett abonnemang med två Tillfällen per år som sedan väljer att nyttja Tjänsten enbart vid ett Tillfälle under ett år och avslutar i förtid kommer att faktureras som om Användaren valt ett abonnemang med ett Tillfälle per år. Om Användare som valt ett abonnemang med ett Tillfälle per år säger upp abonnemanget i förtid innan det har mottagit åtminstone totalt två Returfil kommer Användaren att faktureras som om den i stället valt en engångsbehandling.

Eventuell rabatt som givits för val av abonnemang på tidigare Returfil som inte fullföljs med det minimala antalet Returfil som är knutet till valet ska återbetalas av Användaren vid avslut i förtid. Om Returfil HB redan hunnit skicka ut ett nytt emballage men Användaren inte önskar utnyttjat detta äger Returfil HB rätt att fakturera 200 kr för detta. Huruvida användaren hellre önskar betala 200 kr

+ återbetala ev. rabatt än att nyttja det sista Returfilet ska Användaren meddela Returfil HB

via mail (info@returfil.se) och invänta bekräftelse på mottagandet. Användarens val eller

uppsägning av abonnemang i förtid ska meddelas senast 5 dagar före det att fakturan förfaller

så att Returfil i god tid hinner justera fakturan. I annat fall ska full betalning erläggas oavsett

om tjänsten tänkt nyttjas eller ej.


13.3. Uppsägning av abonnemang bör ske skriftligen via e-post till info@returfil.se. Om Användare

ändå säger upp ett abonnemang muntligen åligger det Användaren att begära skriftlig bekräftelse därom som bevisning på att uppsägning verkligen har ägt rum. Om sådan skriftlig uppsägning (mail från Returfil HB där detta bekräftas) inte kan uppvisas kan abonnemanget komma att betraktas såsom icke uppsagt vid en juridisk tvist.


13.4. I enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Användare alltid

laglig rätt att ångra beställning inom fjorton (14) dagar från att beställning ägt rum. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter datumet från beställning. Om Användaren önskar utöva ångerrätten ska Användaren skicka ett klart och tydligt meddelande om detta beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post (till info@returfil.se eller till Returfil HBs postadress, Returfil HB, Glanshammarsgatan 101, 124 72 Bandhagen). Du kan använda mallen du finner via länken nedan (eller Konsumentverkets standardmall för detta som du också finner nedan samt på Konsumentverkets till företagetsida). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande (ex. via mail till info@returfil.se) om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut. Returfil HB bekräftar att man mottagit Användarens begäran om att nyttja ångerrätten via mail om annat inte kommit överens. Användaren bör spara denna

bekräftelsen för att vid en juridisk tvist kunna påvisa att Användaren meddelat sin begäran att

nyttja ångerrätt samt att det skett inom tiden för ångerfristen.

Om du frånträder detta avtal innan ångerfristen löpt ut och före det att vi skickat ut ditt första Returfil kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet och fått de nödvändiga bankuppgifter som krävs (din bank, clearingnummer och bankkontonummer). Vi kommer att överföra din inbetalning vi en bankkontotransaktion om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Om Användare väljer att ångra beställningen och Returfil HB hunnit skicka material till

Användare, äger Returfil HB rätt att fakturera Användaren för de kostnader för förstört material som ej går att återanvända. Om Användaren inte själv bekostar returen av utskickat material äger Returfil HB rätt till att ta betalt för materialet (Returfil, skydd m.m.) med 200 kr. Om användaren själv bekostar returen faktureras Användaren enbart för det material som inte går att återanvända med 100 kr. Om Användaren returnerar emballaget så att Returfil HB får stå för returkostnaden faktureras Användaren 250 kr för förstört material och förhöjda portoavgifter. Returen ska då göras utan att tilläggsförsäkringen REK (rekommenderad post)

nyttjas varför Returfil annars även fakturerar kunden med 100 kr för extrakostnaden för REK -försäkringen. Retur av tomt outnyttjat Returfil ska ske snarast och senast 10 arbetsdagar från det att Användaren mottagit försändelsen. I annat fall utgår betalning så som om Användaren inte har för avsikt att returnera emballaget.


Vid ett ångrat produktköp ska Användaren på samma vis bekosta returen av produkten samt ev. förstört/redan förbrukat förpackningsmaterial/emballage.


Här finner du blanketten, Konsumentverkets egna mall, som du kan ladda ner och skriva ut samt posta till oss på adressen du finner ovan: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-ochmallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf


14. BETALNING

14.1. Returfil HB äger rätt att skicka faktura via e-post till Användare efter tjugo (20) dagar från det

att beställning av Tjänsten har genomförts, eller vid tidigare tidpunkt om Användare har utnyttjat

Tjänsten innan denna tid har passerat. Denna rätt att fakturera efter tjugo (20) dagar gäller

oavsett om Tjänsten nyttjats ännu och oavsett om det är fråga om en engångsbehandling, ett första

eller senare Tillfälle i enlighet med Användarens abonnemang eller ett extra inskick. För engångsbehandling ska Returfilet ha nyttjats inom 12 månader från beställning om annat inte kommit överens om med Returfil HB.


14.2. Om Användare vid mottagande av e-post faktura ännu inte har nyttjat Tjänsten kommer fakturan att baseras på den information som Användaren lämnat vid beställning av Tjänsten beräknas utifrån det lägsta belopp som gäller för filar. Det belopp som har fakturerats står Användare tillgodo fram till och med den tidpunkt då ett nytt utskick av emballage enligt abonnemanget ska ske.

Vid utskick av ett nytt emballage förfaller tillgodobeloppet och Användaren kan därmed inte längre nyttja beloppet som tillfaller Returfil HB. I fråga om betalning för engångsbehandling gäller att Användares tillgodobelopp går förlorat sex (6) månader efter att beställning av Returfil har skett och inte nyttjats.


14.3. Om Användare vid nyttjande av Tjänsten inte inom fjorton (14) dagar nyttjar den till fullo i

enlighet med villkoren för Användarens abonnemang, det vill säga Användaren skickar färre

föremål än vad som angivits vid beställningen, äger Returfil HB rätt att fakturera som om hela

Tjänsten har nyttjats.


14.4. Om Användare som fakturerats innan dess att Tjänsten har nyttjats, vid faktiskt nyttjande av

Tjänsten skickar filar för vilka priset är annat än det som tidigare fakturerats samt om Användare väljer att filar ska skickas med REK-försäkring kommer Användaren att erhålla en tilläggsfaktura via e-post på överskjutande belopp.


14.5. Samtliga kostnader som enligt Villkoren tillkommer utöver det belopp Användaren ska betala

för Tjänsten kommer att antingen adderas till Användares faktura vid ordinarie utskickstillfälle eller faktureras separat.


14.6. Betalningsvillkor för faktura är 20 dagar.


14.7. Returfil HB förbehåller sig rätten att överlåta fakturering till tredje part eller sälja faktura till

tredje part. Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren äger Returfil

HB eller tredje part som övertagit rätten till fakturan rätt att överlåta fakturan till inkassobolag

som därefter övertar ärendet för vidare handläggning och hantering.


14.8. Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren och påminnelse därmed

skickas tillkommer en påminnelseavgift i enlighet med vid var tid gällande lag om ersättning för

inkassokostnader m.m. Avgift och ränta tillkommer även om Användare fortsatt underlåter att erlägga betalning och ytterligare påminnelse eller vidare betalningsföreläggande påbörjas.


14.9. Om Användare tidigare underlåtit att betala faktura inom angiven tid eller helt underlåtit att

betala faktura äger Returfil HB vid utskick av emballage enligt abonnemang samt vid extra inskick rätt att kvarhålla Användares inskickade filar och föremål som säkerhet till dess att både tidigare utställd faktura samt aktuell faktura är betalda.


14.10. När Användare öppnar det e-postutskick innehållande fakturan så anses Användaren tagit emot fakturan. Om e-postutskicket däremot inte öppnas så skickar Returfils fakturapartner ut

fakturan via vanlig post 2 dagar efter det att e-postfakturan inte har öppnats. I detta fall utgår en

faktureringsavgift vilken framgår av prissidan.


15. TRANSPORT

15.1. Användare kan välja att försända Returfil såsom försäkrat REK (postens tjänst -

rekommenderade brev) eller utan försäkringsskydd (utan extrakostnad). För försäkrad transport

krävs en speciell REK -etikett som du kan beställa via info@returfil.se och som du därefter

får som en PDF -fil. Denna skriver du därefter ut (eller begär få till företagetskickad via vanlig post) och klistrar fram ordentligt ovanpå adressklisterlappen som sitter på eller i emballaget när det skickades ut till dig. REK -etiketten ska täcka hela adressklisterlappen. När du skickar in med REK får du inlämningskvittot som du spara. Det fungerar som Användarens försäkringsbevis.


15.2. Om Användare väljer att skicka föremålen såsom REK innebär det att en del av försändelsen

är försäkrad av PostNord. Returfil HB kommer utöver detta att ersätta eventuell överskjutande

del upp till maximalt fem tusen (5000) kronor per emballage. Om värdet på Användares

föremål överstiger detta belopp kan Användare beställa två eller flera emballage och dela upp

föremålen för att på så vis uppnå fullgott försäkringsskydd.


15.3. Returfil HB returnerar försändelsen enligt samma val (försäkrat eller oförsäkrat) som

emballaget anländer till Returfil HB.


15.4. En REK försäkring innebär att föremål som förloras under transport eller hos Returfil HB:s

verkstad ersätts till nyanskaffningspris såvitt Användare kan uppvisa giltiga inköpskvitton samt

postens inlämningskvitto samt att vikten på REK -kvittot stämmer överens med de förlorade

filarnas vikt om videoövervakningsfilm saknas vid förlust vid leverans in till Returfil HB.

Returfil HB äger rätt att avgöra om kontantutbetalning ska ske eller om Användare ska ersättas

med likartat föremål motsvarande återanskaffningsvärdet för förlorade föremål. Vid bedömning

av en situation då ett föremål förkommit tillämpar Returfil HB samma regler som Posten vilket

innebär att föremålet eftersöks i enlighet med Postens vid var tid gällande villkor och först efter

att eftersökning har skett under tid som där anges kommer Returfil HB att ersätta Användare

för det förkomna föremålet.


15.5. I det fall Användarens emballage skickas in och returneras med oförsäkrad transport (ej REK)

saknar Returfil HB helt möjligheten till att spåra försändelsen för att därmed kunna avgöra om

embllagaet verkligen har skickats in eller mottagits vid retur efter en påstådd förlust. Detta gör

att vi ej heller lämnar någon ersättning för vare sig de påstått förlorade föremålen eller för

behandlingen.


15.6. Skador så som deformation på filar eller handtag ersätts ej vare sig med nya filar eller reducerat pris för behandlingen. Detta då Returfil HB omöjligt kan kontrollera filens eller föremålens skick före de skickas in eller har möjlighet att dokumentera de miljontals små eller större repor ett begagnat verktyg alltid har. Returfil HB saknar även möjlighet att kontrollera vad som sker med

filen och föremålen från det att de lämnar Returfil HB tills de är åter i Användarens ägo och vad som

sker därefter. Skador på filen som uppkommit under transport ersätts däremot genom

kostnadsfri ombehandling utan kostnadsreducering för att än mer gods måste avverkas.


15.7. Ersättning kommer inte att lämnas om emballaget från Returfil är skadat eller om det kan antas att tillhandahållna emballaget ej har använts eller har använts på fel sätt och att det därmed ankommer på Användaren att föremålen förlorats.


15.8. För Användare / företagskunder är det av vikt att notera att postens regler föreskriver att det enbart är den som är firmatecknare som kan hämta ut en försändelse som skickats som REK. Om möjlighet för firmatecknare att hämta ut sådan försändelse saknas kan Användaren kontakta Returfil HB via e-post på info@returfil.se och anmäla att Returfil HB ska begära försändelsen i retur för att sedan skicka Returfilet med eller utan REK till annan person. Returfil HB kommer att fakturera en avgift om tvåhundra (200) kronor för detta.

15.9. Noteras bör att REK är en försäkring från PostNord och att PostNords vanliga portokostnad

tillkommer utöver REK -kostnaden.


16. GARANTIÅTAGANDE OCH REKLAMATION

16.1. Returfil HB tillhandahåller en garanti för att Användaren ska vara nöjd med tillhandahållen

Tjänst eller köp av produkt. Denna garanti innebär att den Tjänst som tillhandahålls ska genomföras på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Garantin omfattar inte situationer där Användare önskat annan behandling på filen och föremålen utan att i enlighet med avsnitt 5 ovan ha angett särskilda önskemål därom, inte heller eventuella skönhetsfläckar såsom repor, eller andra skador omfattas av garantin.


16.2. Den garanti som Returfil HB tillhandahåller innebär att Användare äger rätt att kostnadsfritt återsända aktuella föremål varpå Returfil HB gör om arbetet.


16.3. Om Användare är missnöjd med kvaliteten på Tjänsten eller en produkt ska detta anmälas

skriftligen via e-post till info@returfil.se. Denna anmälan ska innehålla uppgifter om på vilket sätt Användaren är missnöjd samt med minst en bifogad bild per föremål som påvisar den brist som föranleder Användarens missnöje.


16.4. Vid eventuell tvist angående kvalitet på utförd Tjänst förbehåller sig Returfil HB rätten att anlita

en utomstående sakkunnig för att bedöma om tillhandahållen Tjänst överensstämmer med fackmannamässigt och professionellt utförande i enlighet med hur andra professionella verkstader

skulle ha utfört behandlingen. Om denne sakkunnige finner att utförd Tjänst uppfyller dessa krav

skall Användaren stå för kostnaderna enligt gällande priser och avtal som om de aktuella filen och föremålen varit inskickade såsom ett extra inskick.


16.5. Denna garantiförpliktelse omfattar ej situationer då Användare anser att föremål tappat sin skärpa för fort, med anledning av att detta kan bero på kvalitet på filen samt Användarens egen hantering av filen och utslitna underhållsprodukter. Denna garantiförpliktelse omfattar inte heller situationer då Användare anser att felaktig behandling/vässning har utförts av Returfil.


16.6. Denna garantiförpliktelse ska åberopas senast inom fem (5) arbetsdagar av Användare företaget.


17. FELAKTIG BESTÄLLNING

17.1. Om Användare inom loppet av två timmar gör två identiska beställningar, där den ena beställningen innehåller exempelvis en kampanjkod, kommer den beställning som skett utan en kampanjkod att betraktas som felaktig och kommer därmed att makuleras.


17.2. Om Användare ändå mottar två emballage från Returfil ska Användaren inte faktureras för det Returfil som är felaktigt utskickat. Skulle fakturering ändå ske ska denna faktura krediteras. Användare ska om så sker meddela Returfil HB härom antingen via e-post på info@returfil.se. Användaren ska i detta fall kasta det felaktigt utskickade emballaget från Returfil. Om Användare ändå returnerar det felaktigt utskickade emballaget äger Returfil HB rätt att fakturera Användaren med etthundra (100) kronor för porto och hanteringskostnader. Emballaget som tillhör det felaktigt utskickade emballaget från Returfil skall dock returneras till Returfil HB när det korrekta emballaget skickas. Om Användare underlåter att returnera dessa emballage äger Returfil HB rätt att fakturera femton (15) kronor per emballage.


17.3. Om Användare gör två eller flera identiska beställningar, med eller utan kampanjkod, där en

eller flera enligt Användaren är felaktig, skall Användaren anmäla detta via e-post till info@returfil.se. Sådan anmälan ska ske senast kl. 14:00 samma dag som beställningen genomförts eller första efterföljande vardag om beställning genomförts under helgdag. Om Användare anmäler felaktig beställning senare än enligt angivna tid äger Returfil HB rätt att fakturera Användare med tvåhundra (200) kronor om emballaget inte returneras till Returfil HB respektive tvåhundra (200) kronor om emballaget returneras tomt till Returfil HB.


18. SUPPORT

18.1. Returfil tillhandahåller support via e-post på info@returfil.se under telefon- och öppettider som framgår på www.returfil.se


19. DATAHANTERING/PERSONUPPGIFTER

I samband med beställning godkänner Användaren att Returfil HB lagrar och använder uppgifter i verksamheten i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service

som Användaren förväntar sig av Returfil HB. Returfil HB behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster. Returfil HB kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Returfil HBs räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Under 2018 ersattes PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom Returfil HB inte lämnar ut uppgifter till tredje part annat än vid fakturering och inkassoärenden innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av Användarens information eller Returfil HBs relation till Användaren. En skillnad är att Returfil HB som företag har utsett ett dataskyddsombud. Hos Returfil HB är det Joachim Mårtensson (info@returfil.se) som är dataskyddsombud. Har du frågor kring hur Returfil HB behandlar din information som titta gärna på allmän information gällande GDPR eller kontakta oss på info@returfil.se.


När Användaren beställer ett Returfil så lämnar Användaren ifrån sig information. Denna information inkluderar t.ex. var man bor, vilken e-postadress och mobilnummer Användaren har samt information kring själva beställningen i form av periodicetet på Returfil och antal skydd samt leveransfart. Vissa av Returfil HBs kunder undrar vad Returfil HB gör med informationen och här beskrivs mer informellt hur Returfil HB arbetar med information.


SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING

Returfil HB samlar in så lite information som möjligt och kompletterar inte informationen från annat håll än det Användaren själv registrerar. Returfil HB behöver veta var Användaren bor för att kunna skicka Returfilet rätt. Beställer Användaren till sitt jobb eller sommarställe behöver Returfil HB inte ens veta var Användaren bor. Utöver adressen behöver Returfil HB även Användarens mobilnummer för att kunna avisera en försändelse som brevbäraren inte väljer att dela ut direkt i brevlådan. Mailadressen behöver Returfil HB samt Returfil Hbs faktureringspartner för att kunna skicka ut fakturan via mail. Betalas inte fakturan trots påminnelser behöver även vår faktureringspartner göra ytterligare efterforskning kring exempelvis företagsuppgifter, Skatteverket, folkbokföringsadress m.fl. för att kunna skicka inkassokravet rätt vilket Inkassolagen kräver. Inkassokravet kan skickas från fakturapartnern direkt eller via ett mer traditionellt och renodlat Inkassobolag. Informationen kring beställningen används för att Användaren Returfil ska kunna packas med rätt antal skydd samt när nästa Returfil ska skickas ut för dem som väljer abonnemang.


Wordpress

Returfil HBs hemsida och digitala beställningsformulär bygger på den väletablerade plattformen Wordpress (via One.com) som uppdateras regelbundet. till företagetsidan driftas av ett externt företag vars tekniker endast har tillgång till installationen i syfte att kunna avhjälpa fel. Där sparas bilder, texter m.m. som visas på till företagetsidan. När Användaren genomför en beställning sparas en backup på beställning i Wordpress. Denna raderas automatiskt efter den tid övriga lagar som t.ex. bokföringslagen kräver att ett företag sparar underlag och verifikat. Syftet med denna backup är att ha redundans i systemen.


HUR ANVÄNDER Returfil HB DEN HÄR INFORMATIONEN?

Returfil HB använder informationen för att expediera din beställning. Returfil HB använder din e-postadress för att kunna skicka orderbekräftelse samt fakturan till Användaren. Returfil HB kan även använda din mailadress till att skicka ut information och erbjudanden men alltid endast med Returfil HB som avsändare, dvs. registrerade personuppgifter säljs aldrig vidare till någon 3:e part. Om Användaren inte önskar ta del av denna information eller erbjudanden igen så kan Användaren enkelt via en länk i mailet avbeställa vidare informationsbrev.


VARFÖR SPARAR Returfil HB INFORMATION?

Returfil HB sparar information av bokföringstekniska skäl. Bokföringslagen och Skattemyndigheten kräver att ekonomiska verifikat, transaktioner, uppgörelser m.m. kan redovisas en lång tid efter det att övriga mellanhavanden mellan Returfil HB och Användaren har upphört.


INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER

Returfil HB lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut. Mailadressen kan även komma att användas för att finna s.k. tvillingsjälar hos exempelvis Facebook. Dessa e-postlistor använder då Facebook till att identifiera och försöka finna nya potentiella kunder med liknande beteende i Facebooks nätverk som även de följer GDPR, dvs. detta är inget som påverkar Användarens personliga information.


TA BORT DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATHBAS

Den information Returfil HB sparar finns kvar som underlag under den tid som myndigheterna och t.ex. bokföringslagen så kräver och kan därför inte raderas före denna tid passerat. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på info@returfil.se.


20. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

20.1. Användare har inte rätt att använda Returfil HB:s varumärken eller firma utöver vad som krävs

för användande av Tjänsten enligt Villkoren.


21. FORCE MAJEURE

21.1. Om Returfil HB är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren på grund av

omständigheter som Returfil HB inte skäligen kunnat råda över och som Returfil HB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Returfil HB inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför Returfil HB:s kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.


22. ÖVERLÅTELSE

22.1. Returfil HB har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren

förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt och i enlighet med GDPR. Vidare har Returfil HB alltid rätt att överlåta krav på betalning till inkassoföretag eller liknande.


23. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

23.1. Returfil HB äger alltid rätt att ändra Villkoren utan föregående meddelande. För genomförd

Tjänst gäller dock alltid den för tiden vid Tjänstens tillhandahållande gällande Villkor.


24. TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

24.1. Tvist i anledning av Villkoren ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.


SYNPUNKTER, FÖRTYDLIGANDEN OCH EVENTUELLA FRÅGOR VÄLKOMNAS - TACK FÖR SAMVERKAN!